Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  Praktijk Elvira Akira (april 2018)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en coaching trajecten van Praktijk Elvira Akira.

  1. Bedrijfsomschrijving

Praktijk Elvira Akira is opgericht door E. Febie en gevestigd te Arnhem. Praktijk Elvira Akira is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71284176.

  1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling of coaching traject geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. Praktijk Elvira Akira is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

  1. Gezondheid

Een Reiki behandeling, een holistisch consult of coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

  1. Geheimhouding

Praktijk Elvira Akira zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).

  1. Betaling

Online (e-mail / Skype) consulten dienen vooraf via bankoverschrijving betaalt te worden en overige/offline behandelingen die uitgevoerd worden (in de praktijk van Elvira Akira) dienen contant of via factuur afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is Praktijk Elvira Akira gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  1. Prijzen

De prijzen gelden vanaf 1-1-2018. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

  1. Annuleren consult / cursus

CONSULT

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Praktijk Elvira Akira gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

CURSUS / TRAINING / WORKSHOP

Afspraken moeten uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus / training / workshop geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 14 dagen voor de afspraak is Praktijk Elvira Akira gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

  1. Klachtenprocedure

Mocht je een klacht hebben over Praktijk Elvira Akira, neem dan altijd eerst schriftelijk contact op via elviraakira@gmail.com. Ik streef ernaar dat we samen tot een goede oplossing komen. Als jouw klacht betrekking heeft op een therapeutische behandeling, dan ben ik aangesloten bij NIBIG. Meer informatie over NIBIG vind je hier: http://www.nibig.nl

9. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De algemene voorwaarden kunnen opgevraagd worden via het volgende e-mail adres: elviraakira@gmail.com.